Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Salg-og leveringsbetingelser

Priser

Alle priser er oppgitt ekskl. MVA og er basert på våre innkjøpspriser. Det tas forbehold om prisjusteringer fra våre leverandører og endring i valutakurser, tollsatser og avgifter som skjer før levering av tilbudt utstyr.

Ved pris-/valutaendringer på mindre enn 2% bortfaller prisjusteringer (2,5% for strømaggregater). Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det forbehold om prisen som er oppgitt i vårt tilbud.

Tilbud har standard gyldighet på 60 dager for byggestrøm, aluminiumsskap, elektrotavler og kabelføringsmateriell og 30 dagers gyldighet for tilbud strømaggregater.

For strømaggregater gjelder også: Miljøgebyr vil bli belastet i henhold til EE-regelverket (generatoraggregat er unntatt).

Satema forbeholder seg retten til å korrigere eller kansellere ordre som inneholder feil i pris, kvantitet, spesifikasjoner eller lignende. Mottaker vil i disse tilfeller kontaktes/informeres om feilen(e) og mulige korrigerende tiltak.

Levering, transport

Alle leveranser skjer med de transportselskap vi har avtale med. Ønskes andre transportmidler-/selskaper, må kunden selv sørge for henting.

Eventuell spesialtransport, for eksempel kranbil, dekkes ikke av selger uten at avtale er gjort på forhånd. Kjøper må sørge for kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass.

Leveringsdato settes til den dagen varen sendes fra våre lokaler. Samme dato vil også være grunnlag for fakturering. Selve leveringen avhenger av avstand og beliggenhet, men skjer vanligvis innen 1-5 dager.

Frakt følger Incoterms 2020, Ex works (eksklusiv paller) når ikke annet er avtalt.

Angående sammenstilling/innmontering/videretransport av produkter er dette kundens ansvar om ikke annet er avtalt (kjøpers risiko og regning). Spørsmål vedrørende dette stilles vår saksbehandler for prosjektet.

 

Mottak av varer

Sjekk alltid om varen er uskadd før du kvitterer for mottak. Transportskader skal omgående anmerkes og kvitteres av både sjåfør og mottaker. Transportskader skal meldes til oss innen 24 timer. Transportskader som ikke anmerkes av sjåfør og mottaker på leveringstidspunktet blir ikke erstattet. Dette er viktig for at vi i etterkant kan kreve erstatning fra transportselskapet.

 

Feil og mangler

Evnt. feil eller mangler med våre leveranser må snarest rapporteres til oss, og i alle tilfeller før reparasjon utføres av andre. Evnt. utbedringer utført av tredje part må avtales i forkant. Gjøres ikke dette kan faktura for slikt arbeid bli avvist og vår garanti på produktet bortfaller.

 

Betaling

Netto pr. 15 dager.

Ved betaling etter forfall beregnes etterskuddsrenter. Dersom levering utsettes etter ønske/krav fra kjøper, har selger rett til å kreve betaling for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt.

 

Leveringstid

Avtales ved bestilling.

Ved eventuelle forsinkelser godtas ikke dagbøter dersom dette ikke er spesielt avtalt for leveransen.

 

Avbestilling

Hvis kjøper avbestiller en leveranse skal kjøper betale det beløp som selger har til gode for den del av arbeidet som allerede er utført. I tillegg må kjøper betale direkte utlegg som selger er påført på grunn av bestillingen.

 

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i solgt materiell for kjøpesummen. Vi har rett til å ta gjenstandene tilbake hvis kjøper misligholder sin betalingsplikt.

 

Force Majeure

Forhold som vi ikke kan råde over, så som lynnedslag, brann, jordskjelv, flom, krig, streik, lockout, ran/innbrudd, myndighetsbestemte pålegg, generell mangel på varer/tjenester fra underleverandører, transportmidler eller energi grunnet forhold som nevnt kan være grunnlag for påberopelse av force majeure og gi rett til nødvendig tidsforlengelse og fritak fra erstatning.

 

Reklamasjonsbetingelser

Satema AS vil i en periode på 12 mnd. etter leveringsdato reparere eller erstatte – etter vårt valg – defekte komponenter som etter vår undersøkelse finnes å være defekt på grunn av material- eller produksjonsfeil. Vi påtar oss ikke ansvaret for utgifter ved nedkobling og demontering av defekte komponenter, sekundære skader av enhver art, slik som skader på person eller gods, fast eiendom eller løsøre, avbruddstap/forsinkelser eller lignende som en følge av feil ved levert komponent.

 

Garantibetingelser dieselaggregater

Satema AS forholder seg til leverandørens garantibetingelser for denne produktgruppen. Henvisning: Kohler General terms & Conditions of Sale, IX-warranty. I garantitiden må filter og deler som benyttes være OEM deler (originale). For å opprettholde garantien må servicelogg utføres.

Servicearbeider i garantitiden må utføres av spesifisert personell.

 

Retur/endringer

Retur blir akseptert for standard lagervare. All retur skal avtales med oss på forhånd. Spesialbestilte produkter tas ikke i retur. Ved retur av varer i ubrutt originalemballasje belastes kunden med returomkostninger 30 % av netto fakturaverdi. For varer hvor emballasjen er brutt eller mangler, beregnes kontrollomkostninger etter regning og retur kan bli avvist. Frakt og emballasjeutgifter godskrives ikke, retur skjer for kundens regning og risiko.

 

Dokumentasjon

I prisen er det inkludert et sett dokumentasjon.

Gjelder når annet ikke er skriftlig avtalt.

 

Kontakt oss ved spørsmål