Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater

Bærekraft i Satema

For å lykkes med bærekraft, må den være en sentral del av selskapets strategi.

Vi i Satema mener vår bransje i dag gjør for lite for å akselerere det grønne skiftet. Dette ønsker vi å gjøre noe med! Både hva gjelder produkt- og løsningsutvikling, men også med interne prosesser, rutiner og generell kultur og holdning i selskapet. Satema har som ambisjon å være det selskapet i bransjen som går fremst og viser vei. For å få til dette er det essensielt å gjøre bærekraft til endel av strategien! Derfor har vi plukket ut noen av FN’s bærekraftsmål som vi spesielt ønsker å sette fokus på.

FNs Bærekraftsmål nummer 5. Likestilling mellom kjønnene

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

5.c) Vedta og styrke god politikk og vedta gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer i samfunnet

FNs Bærekraftsmål nummer 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

8.4) Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom   økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

FNs Bærekraftsmål nummer 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

FNs Bærekraftsmål nummer 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

12.7) Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

Trippel bunnlinje

For å skape bærekraftig utvikling er det tre områder vi må jobbe med; miljø, sosialt og økonomi.

På bakgrunn av denne modellen snakker vi om trippel bunnlinje.

Bærekraft handler i all enkelhet om at vi i langt større grad kan og må fokusere på miljøhensyn, sunn økonomi og på forhold som berører mennesker i det daglige.

ÅPENHETSLOVEN – SOSIAL BÆREKRAFT

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Satema AS har bærekraft høyt på agendaen, inkludert etisk handel og menneskerettigheter. Satema AS er et miljøfyrtårn, noe som krever bevisst og systematisk innsats på kvalitet, arbeidsmiljø, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Vårt kvalitetssystem oppdateres jevnlig for å sikre overholdelse av gjeldende lover og regler.

Satema AS forplikter oss til å etterleve prinsippene innen menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, ytre miljø og antikorrupsjon i våre strategier og handlingsplaner.

Satema AS har utarbeidet etiske retningslinjer nedfelt i en Code of conduct og Supplier code of conduct som beskriver hvordan vi som selskap og leverandørene våre blant annet forplikter oss til ivaretakelse av menneskerettigheter og ordnede arbeidsforhold.

I forbindelse med ikrafttredelse av Åpenhetsloven 1. juli 2022 forplikter Satema AS seg til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi har fokus på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og samfunnsansvar og arbeider aktivt med å implementere gode systemer for overvåkning og oppfølging av leverandørkjeder.

Aktsomhetsvurderinger utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Varsling

Som ledd i vårt arbeid med oppfølging av mulige utfordringer rundt grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv, har vi opprettet en anonym varslingskanal via vår bedriftshelsetjeneste. Her kan hvem som helst varsle om kritikkverdige forhold og mulige utfordringer mhp grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv hos Satema-gruppen eller hos noen i våre leverandørkjeder.

Ytterligere informasjon om varslingskanalen finner du nedenfor i dokumentet «Satema – varsling – Informasjon om eksternt varslingsmottak 2023».

Informasjon

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved ønske om informasjon eller ved andre spørsmål til hvordan vi arbeider med åpenhetsloven kan du sende e-post til apenhetsloven@satema.no

Vi vil besvare spørsmål til åpenhetsloven så snart som mulig, og senest innen 3 uker etter mottatt henvendelse.

Rapportering

Satema AS vil utarbeide en årlig redegjørelse for vårt arbeid som vil publiseres her på våre nettsider. Denne inneholder i henhold til lovens krav en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§5a).

Nedenfor finner du vår redegjørelse for perioden 1.juli 2022 til 31.desember 2023.

Satema – Varsling – Informasjon om eksternt varslingsmottak 2024

Etiske retningslinjer for leverandører

Redegjørelse – Aktsomhetsvurderinger i Satema AS – 2023