Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater

Bærekraft i Satema

For å lykkes med bærekraft, må den være en sentral del av selskapets strategi.

Vi i Satema mener vår bransje i dag gjør for lite for å akselerere det grønne skiftet. Dette ønsker vi å gjøre noe med! Både hva gjelder produkt- og løsningsutvikling, men også med interne prosesser, rutiner og generell kultur og holdning i selskapet. Satema har som ambisjon å være det selskapet i bransjen som går fremst og viser vei. For å få til dette er det essensielt å gjøre bærekraft til endel av strategien! Derfor har vi plukket ut noen av FN’s bærekraftsmål som vi spesielt ønsker å sette fokus på.

FNs Bærekraftsmål nummer 5. Likestilling mellom kjønnene

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

5.c) Vedta og styrke god politikk og vedta gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer i samfunnet

FNs Bærekraftsmål nummer 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

8.4) Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom   økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

FNs Bærekraftsmål nummer 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

11.6) Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

FNs Bærekraftsmål nummer 12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

12.5) Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

12.7) Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

Trippel bunnlinje

For å skape bærekraftig utvikling er det tre områder vi må jobbe med; miljø, sosialt og økonomi.

På bakgrunn av denne modellen snakker vi om trippel bunnlinje.

Bærekraft handler i all enkelhet om at vi i langt større grad kan og må fokusere på miljøhensyn, sunn økonomi og på forhold som berører mennesker i det daglige.