Søkeresultater på "mate"

Søker...

Ingen resultater
Generelt

Informasjon om fusjon Satema AS og Satema Moelv AS

Ytterligere informasjon om fusjon Satema AS og Satema Moelv AS.

For information i English, please see below.

satema-moelv-fusjoneres-med-satema-as

Prosessen gikk på rekordtid – vi fikk vår godkjenning samme dagen som vi sendte inn søknaden derfor er endringen gjeldene pr dags dato. Det er positivt, men samtidig skaper det noen utfordringer i forhold til oppdaterte leverandøravtaler og innkjøp for avdelingen Moelv.

Viktige punkter å følge opp med nødvendige endringer:

 • Organisasjonsnummer:
  Gammelt org.nr: 956 456 940, Moelv AS
  Nytt org.nr: 856 457 192, Satema AS
 • Faktura:
  Fakturaadressen skal være Industrivegen 15, 2390 Moelv
 • Leveringsadresse:
  Standard leveringsadresse: Satema AS, Industrivegen 15, 2390 Moelv
  Leveringsadresse Oslo: Satema AS, Smalvollveien 58, 0667 Oslo
 • Avtaler:
  Alt av avtaler knyttet til gammelt org.nr må flyttes over på det nye
 • Ordre:
  Alt av ordre som ligger i leverandørens ordreregister med Satema Moelv AS sitt gamle org.nr må endres til det nye. (det er ikke mulig å fakturere på gammelt org.nr)
 • Endringer på tilganger og kundenummer:
  Blir det gjort endringer på kundenummer, login og webshop tilganger må dette meddeles Satema AS. Det er viktig at disse punktene blir fulgt opp og endret. Det bør gjøres umiddelbart da det vi spare innkjøp og økonomi for mye arbeid både for Satemas del og for leverandørene sin del.

Kontakt for evnt. spørsmål:
Bente Skoglund,
Innkjøpssjef
Satema AS


ENGLISH VERSION

Further information about the merger of Satema AS and Satema Moelv AS.

We refer to an earlier information about the merger of Satema AS and Satema Moelv AS.

The process went in record time – we received our approval the same day we submitted the application, therefore the change is valid as of today’s date. This is positive, but at the same time it creates some challenges in relation to updated supplier agreements and purchases for the Moelv department.

Important points to follow up with necessary changes:

– Organization number:

Old organization no: 956 456 940, Moelv AS
New organization no: 856 457 192, Satema AS

– Invoice:

The invoice address is Industrivegen 15, N-2390 Moelv

– Delivery address:

Standard delivery address: Satema AS, Industrivegen 15, N-2390 Moelv

Delivery address Oslo: Satema AS, Smalvollveien 58, N-0667 Oslo

– Agreements:

All agreements related to the old org.no must be transferred to the new one

– Order:

All orders in the supplier’s order register with Satema Moelv AS’s old org.no must be changed to the new one. (it is not possible to invoice on the old org. no.)

– Changes to access and customer number:

If changes are made to customer number, login and webshop access, this must be notified to Satema AS.

It is important that these points are followed up and changed in your system. It should be done immediately as it will save a lot of work both for purchasing and finance at Satema and for the suppliers.

For further questions, please contact:

Bente Skoglund,
Supply Chain Manager
Satema AS