Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater
Generelt

Fusjon av Satema Moelv AS og Satema AS

Som del av selskapsreorganisering vil Satema Moelv AS (org.nr. 956 456 940) og Satema AS (org.nr. 856 457 192) fusjoneres til Satema AS.

satema-moelv-fusjoneres-med-satema-as

Satema AS overtar alle avtaler og forpliktelser fra Satema Moelv AS uten endring med mindre annet står spesifisert i gjeldende avtaler med leverandører, kunder eller samarbeidspartnere. Vi forsikrer om at det ikke vil være noen endring i øvrig eierstruktur, vilkår eller betingelser.

Vi bekrefter at:

· Selskapsnavnet Satema Moelv AS vil ikke lenger bli benyttet

· Organisasjonsnummeret 956 456 940 ikke lenger vil bli benyttet, men bli erstattet og fusjonert med organisasjonsnummer 856 457 192 Satema AS.

· Bankinformasjon og fakturaadresse til Satema AS vil være det som gjelder framover. Ingen endring her.

· Vær obs på leveringsadresse Oslo vs Moelv.

· Fusjoneringen gjennomføres i midten av desember 2022.  Skulle det være spørsmål vedrørende fusjoneringen, ber vi om at deres kontaktperson i Satema kontaktes direkte. Vi ser frem til et fortsatt godt og fruktbart samarbeid i tiden fremover.

ENGLISH VERSION

Merger of Satema Moelv AS and Satema AS.

As a part of company reorganisation, Satema Moelv AS (org. no. 956 456 940) and Satema AS (org.no. 856 457 192) will be merged into Satema AS.

Satema AS takes over all agreements and obligations from Satema Moelv AS without change, unless otherwise specified in current agreements with suppliers, customers or partners. We assure you that there will be no change in the other ownership structure, terms or conditions.

We confirm that:

· The company name Satema Moelv AS will no longer be used

· The organization number 956 456 940 will no longer be used, but will be replaced and merged with organization number 856 457 192 Satema AS.

· Bank information and invoice address for Satema AS will apply in the future. No change here.

· Pay attention to the delivery address Oslo vs Moelv.

· The merger will take place in mid-December 2022.

Should there be any questions regarding the merger, we ask that your contact person in Satema be contacted directly. We look forward to continued good and fruitful cooperation in the future.


Thomas Schumann Østgaard
CEO
Satema AS