Search Results for "mate"

Søker...

Ingen resultater

Ordliste Elektroteknikk og strøm

Ordliste Elektroteknikk og strøm

Elektro- og strømfaget er omfattende, med mange kompliserte løsninger. Ordene og uttrykkene som brukes er ikke bare like, men også vanskelige å huske.
Du ønsker sikkert å stille beredt til salgssamtalene, og derfor er det viktig å kunne prate samme språk som leverandøren.

Denne ordlisten gir deg forklaringer på ord som ofte går ig jen i elektrobransjen. Noen er du kanskje kjente med fra før, mens andre vil være nye for deg. Skriv ut listen og bla i den når du trenger det, eller la den ligge lagret på pc-en slik at du kan klikke deg g jennom overskriftene ved
behov – valget er ditt.

Vi håper ordlisten hjelper deg med å stille litt mer beredt til arbeidet. God lesning!

Aggregat

Frittstående strømforsyning med bensin-/dieselmotor og vekselstrømsdynamo.

Ampere

Enhet for elektrisk strøm og en av grunnenhetene i SI-systemet. Symbolet for ampere er A.

Anleggstrafo

Spesialbygd transformatorstasjon til bygg- og anleggsbransjen.

Apparatinntak

1–3-faset rundstift i kapsling som kan monteres på vegg.

Automatsikring

Automatsikring er en sikringstype som beskytter elektriske ledningsanlegg mot overbelastning og kortslutning.

Autotrafo

Autotransformatorer er transformatorer med felles primær- og sekundærvikling, ofte kalt sparetransformatorer. Konstruksjonen g jør transformatoren betydelig lettere og mindre enn tilsvarende isolertransformatorer. Et av bruksområdene er nedtransformering fra 400 V til 230 V.

Avfukter

Avfukteren er en maskin som suger ut fuktigheten i et rom eller bygg. Avfuktere er som regel kompressorbaserte.

Batteribank

En samling av batterier for å oppnå en ønsket kapasitet.

Brakkeinntak

Inntaksboks for brakker. Distribuerer strøm inn i brakke, samt viderekobler strøm til neste brakke.

Bryter

En bryter kobles mellom elektriske ledninger eller foran forbruksapparater og tillater eller hindrer strømg jennomgang.

Byggavfukter

Byggavfukteren er en maskin som suger ut fuktigheten i et rom eller bygg. Avfuktere er som regel kompressorbaserte.

Byggestrøm

Midlertidige elektriske strømskap som regulerer og fordeler strøm på byggeplassen, inkludert kabler, lys, klimaprodukter og lignende.

Defender

Kabelbeskytter for kabler og rør.

Dynamo

Dynamo er et annet ord for en generator som produserer vekselstrøm.

Effektbryter

Effektbryter er en strømbryter som er bygget for å bryte strømmen i normal drift,

men er også dimensjonert til å bryte veldig høye kortslutningsstrømmer ved feil på anlegg/kabler.

Elektrisk undergrunnsfordeler

Nedfellbar strømsentral for utendørsbruk i rustfritt stål. Gjør elektrisk strøm raskt

tilg jengelig uten kompliserte installasjoner.

Fase

Fase viser til viklingene til en generator. I en trefasegenerator er det tre viklinger, typisk betegnet som A–B–C, R–S–T eller U–V–W.

Faserotasjon

Faserotasjon beskriver rekkefølgen av fasespenningene ved utgangsterminaler av en trefasegenerator.

Fasevender

Vender for å endre faserekkefølgen. Dette kan for eksempel være CEE-rundstift som endrer faserekkefølgen og dermed motorens rotasjonsretning.

Fasevinkel

Fasevinkel viser til forholdet mellom to sinusbølger som ikke passerer g jennom null samtidig, som faser i en trefasegenerator.

Fordelingssentral

Fordelingssentraler (forkortes ofte til FS) skal levere strøm fra hovedsentralen direkte til bruksenhetene eller undersentralen. En fordelingssentral har hovedbryter (med eller uten vern), sikringer og nødvendige brytere

for direkte uttak eller stikkontaktuttak.

Forgreningskontakt

En kontakt som forgrener et inntak til to eller flere uttak.

Frekvens

Frekvensen forteller hvor mange ganger et periodisk fenomen g jentar seg per tidsenhet, ofte oppgitt som Hertz (Hz) eller svingninger per sekund.

Generator

En generator er en elektrisk maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

Hertz (Hz)

Hertz er symbolet for frekvens og angir antall svingninger per sekund.

Hovedbryter

Hovedbryter er en bryter i et elektrisk anlegg som gjør hele anlegget spenningsløst ved utkobling.

Hovedsentral

En hovedsentral (forkortes ofte til HS) er som regel første tilknytningspunkt

for strøm på byggeplassen, og har som oppgave å distribuere strøm videre til andre bruksenheter og sentraler. Den inneholder tilkobling for energiverkets kabel, kWh-måler og utgående enheter. Hovedsentralen har normalt direkteavganger fra brytere og kan også ha stikkontaktavganger.

Hybrid lysmast

Lysmast med batteripakke som lades opp via et dieselaggregat.

Isolasjon

Isolasjon er et ikke-ledende materiale som brukes til å forhindre lekkasje av elektrisk strøm.

Jordfeilautomat

Jordfeilautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Den beskytter mot overbelastning, kortslutning og mot jordfeil større eller tilsvarende 30 mA på den relevante kursen.

Jordfeilbryter

Jordfeilbrytere er laget for å beskytte mennesker, dyr og materiell mot dødelige eller skadelige mengder strømmer. Dette gjør den ved å kutte strømtilførselen dersom tilgjengelige flater på apparater og installasjoner blir strømførende.

Jordfeilvarsling

Jordfeilvarsling er måling av differansestrøm som følge av jordfeil. Dersom summen av strømmene i begge retninger gjennom én fas er ulik fra null, måles differansen som jordfeil.

Jording

Jording er å forbinde elektriske systemer eller utstyr til jord eller grunn. Dette for å unngå farlige berøringsspenninger ved feil på systemene eller utstyret.

Justerbar effektbryter

Effektbrytere finnes i to utførelser: enten med termomagnetisk eller elektronisk vern. Elektroniske vern har bedre driftskontinuitet og sikkerhet, stort innstillingsområde, forenklet logistikk og full selektivitet.

Kilowattime (kWh eller kW)

kW er en måleenhet for effekt. 1 kW = 1000 Watt. 1 kWh (eller kWt i norge) står for Kilowattime, og viser til forbruk av energi over tid.

1 kWh tilsvarer bruk av 1 kW i 1 time.

Kombiautomat

Kombiautomat er en kombinert automatsikring og jordfeilbryter. Den beskytter mot overbelastning og kortslutning, og mot jordfeil større eller lik 30 mA på den relevante kursen.

Kompleks effekt

Kompleks effekt er summen av den virkelige, aktive effekten og den imaginære, reaktive effekten som omsettes i en krets. Reaktiv effekt oppstår i vekselstrømskretser når strømmen er ute av fase med spenningen. Det vil si at noe energi vekselvis blir tatt opp og avgitt igjen.

Kontaktor

En kontaktor g jør det mulig å fjernstyre større effekter. Eksempelvis kan en styrekrets legge hovedstrømmen på kontaktoren inn og ut via et kontaktsett. Kontaktoren kan utstyres med flere kontaktsett (hjelpekontakter) for å oppnå ytterligere funksjonalitet.

Kortslutning

En kortslutning oppstår i elektrisk krets når det inntreffer en uønsket forbindelse med svært lav motstand mellom to eller flere ledere i et elektrisk anlegg.

Krets

En krets er et sammenhengende strømløp som dannes ved sammenkobling av elektriske energikilder og elektriske komponenter og materialer.

Lastbryter

Lastbryter brukes som inntaksbryter, men kan også brukes som direkteavgang, der det ikke er krav om vern. En lastbryter ser som regel ut som en vanlig effektbryter og brukes i elektriske lavspenningsinstallasjoner. Denne har ingen form for sikringer i seg og er kun laget for å bryte og legge inn belastning.

LED-lys

LED-lys er et energieffektivt lys satt sammen av flere lysdioder.

Likestrøm

En elektrisk strøm som flyter i én retning med tilnærmet konstant styrke.

Luftbryter

En luftbryter bryter strømmen hvis den overgår bryterens trip rating. Luften fungerer som isolasjon mellom de elektriske og de jordede metalliske delene.

Lystrafo

Transformator som transformerer spenning fra 230V/48V. For bruk av lamper som kan kobles og monteres av ikke-instruert personell.

Minisentral

Minisentralen distribuerer strøm tilpasset mindre utstyr, som håndverktøy og lignende. De er i prinsippet som undersentraler, men har ingen låsbar dør, og er hovedsakelig ment for innendørs bruk.

Måleromkoblere (MOK)

Måleromkoblere brukes når merkestrømmen er over 80 A og direkte el-måler ikke kan benyttes.

Målersentral

Målersentralen (også kjent som MS) er faktisk en type hovedsentral, men som oftest uten stikkontaktavgangene.

Målerskap

Skap for kWt-måler der elverket plasserer egen måler.

Målertrafo

Strømtransformator for energimåling klasse 0,2S. Må benyttes ved normalstrøm høyere enn 80 A der det skal inn målerskap fra elverket.

Nødstrømforsyning

Forsyningssystem beregnet for å opprettholde drift av utstyr og installasjon.

Ohm

Ohm er en SI-enhet for resistans eller elektrisk motstand. Symbolet for ohm er Ω.

Omdreiningstall

Omdreiningstall eller turtall er en enhet for frekvens, brukt for å måle omdreiningshastighet. Benevnes som RPM eller rpm på engelsk (revolutions per minute).

Overspenningsvern

Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning. Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade elektroteknisk materiell. Slike spenningsvariasjoner kan skyldes lynnedslag.

PFSP-kabel

PFSP-kabel er en skjermet installasjons- og jordkabel som leveres med en- eller flertrådet glødet kobberleder. Denne er rund eller sektorformet.

PMG (Permanent Magnet Generator)

En PMG forsyner spenningsregulatoren med stabil spenning, uavhengig av hovedviklingen i generatoren.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt (ofte kalt blindeffekt) for en vekselstrømkrets er ved sinusformet strøm lik produktet av effektiv strøm, effektiv spenning og sinus til faseforskyvningen mellom strøm og spenning. Måles i enheten VAr (forkortelse for volt-ampere-reaktiv) med samme dimensjon som watt.

Reservestrømforsyning

Reservekraft er et uavhengig strømsystem som muligg jør fortsatt drift av et anlegg ved strømbrudd.

Resistans

Resistans (eller elektrisk motstand) uttrykker hvor mye energi det koster å transportere elektriske ladninger. Resistansen måles i ohm og har symbolet R.

RKUB-kabel

RKUB twin er en flat, PVC-isolert, fleksibel lavspenningskabel med to parallelle ledere. Brukes

for eksempel som kabel til 48V rekkelys.

Rotor

Rotor er den roterende delen av en maskin, for eksempel en elektrisk motor.

Schuko

Schuko er en vanlig jordet 1-faset stikkontakt.

Sikring

Sikring er en enhet som brukes til å beskytte ledninger og apparater mot høy strømstyrke.

Skilletrafo

Standard utførelse leveres med adskilte primær- og sekundærviklinger, såkalt

skilletransformator, som lager «et nytt nett» der alle eventuelle jordfeil er eliminert.

Summasjonstrafo

Summasjonstrafoen måler om strømforholdet mellom fasene er lik null. Flyter det strøm fra

fase til jord vil summasjonstrafoen registrere at strømmen i sum er forskjellig fra null.

Toppbelastning

Toppbelastning er det høyeste punktet i en etterspørselskurve for et anlegg, angitt i kilowatt. Dette brukes som grunnlag for selskapets etterspørselsavgift.

Trafosentral

En skilletransformator brukes for å skape et galvanisk skille mellom nettet på den ene siden og en last på den andre. Ferdig koblet med inntak og uttak både i 230 V og 400 V.

Transformator (Trafo)

En transformator er en enhet som omsetter elektrisk vekselstrøm med en viss spenning til vekselstrøm med en annen spenning.

Undersentral

En undersentral (forkortes ofte til US) mottar strøm fra hovedsentralen eller fordelingssentralen, og distribuerer denne til bruksenheter eller utstyr.

Vekselstrøm

Vekselstrøm er elektrisk strøm som skifter mellom et positivt maksimumsnivå til et negativt maksimumsnivå med en viss frekvens, vanligvis 50 eller 60 sykluser per sekund.

Voltampere (VA)

Voltampere er en SI-enhet for tilsynelatende effekt, altså for produktet av effektivverdiene av strøm og spenning.

Watt

Watt (W) er måleenheten for effekt, altså arbeid per tidsenhet. Oppgis ofte i kilowatt (kW) som tilsvarer 1000 watt.